Zaštita na radu

 


Obveza je svakog poslodavca da provodi odredbe Zakona o zaštiti na radu te njegovih podzakonskih propisa.
 

 
Poslodavac mora osigurati uvjete za siguran rad i zaštitu zdravlja radnika te planirati i izdvojiti sredstva za financiranje zaštite na radu.
Svrha i cilj zaštite na radu kao i propisa kojim se utvrđuju pravila ponašanja u tom području, je sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša.

Svrha i cilj zaštite na radu ostvaruje se u prvom redu, otkrivanjem i otklanjanjem opasnosti. Otkrivanje i otklanjanje opasnosti postiže se primjenom pravila i mjera sigurnosti.
Ta pravila (osnovna, posebna i priznata ) i mjere zaštite na radu dužni su provoditi, odnosno primjenjivati poslodavci, radnici i država.
Za sve sudionike u provođenju zaštite na radu propisima su utvrđena pravila ponašanja, odnosno obveze, prava i odgovornosti.
 
Naša vizija upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu usmjeren je provođenju preventivnih aktivnosti u svrhu prepoznavanja opasnosti i smanjenje rizika po zdravlje i sigurnost na radnim mjestima, uključujući zaposlenike, dobavljače, posjetitelje i ostale na koje naše aktivnosti mogu utjecati.

Tehnomont d.d. opredjeljuje se trajno osigurati odgovarajuće radne uvjete i radnu okolinu koja osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenika sukladno zakonskim  zahtjevima i ostalim primjenjivim propisima, sve s ciljem da se radne aktivnosti kontinuirano provode na siguran način. Pridržavamo se i usklađujemo sa svim primjenjivim zakonima Republike Hrvatske   koji se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, kao i dodatnim zahtjevima koji nas obvezuju u redovitom dijalogu sa zaposlenicima i drugim zainteresiranim stranama.
 
Zaštita na radu se provodi kako je navedeno: 

►  Poslodavac

►  Ovlaštenik poslodavca
►  Stručnjak zaštite na radu
►  Odbor zaštite na radu  

 PROCJENA RIZIKA

 Tehnomot d.d. ima izrađenu Procjenu rizika u kojoj su klasificirane opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.
Radnici se na temelju procjene rizika osposobljavaju za rad na siguran način prije početka rad, kod promjena u radnom postupku, kod uvođenja nove radne opreme  ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije, upućivanju radnika na novi posao odnosno na novo radno mjesto kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima štetnostima ili naporima na radu. Osposobljavanje obavlja stručnjak zaštite na radu i neposredni ovlaštenik radnika.
 Temeljem procjene rizika primjenjuju se pravila zaštite na radu, preventivne mjere organizacijske mjere, te druge aktivnosti za sprječavanje i smanjivanje izloženosti radnicima utvrđenim rizicima kako bi se otklonile ili svele na najmanju moguću vjerojatnost nastanka ozljeda na radu oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti vezano uz rad. Poslovi s velikim rizicima utvrđeni su i posebnim propisom o poslovima s posebnim uvjetima rada.
Na poslovima s posebnim uvjetima rada radi 80 osoba, a od toga je 30 osoba koji rade na računalima više od 4 sata.
Radnici prije sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada upućuje se na pregled izabranom specijalistu medicine rada, te ponovno se upućuju prije isteka roka utvrđenim posebnim propisom.
 
SREDSTVA RADA, OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA I MJESTA RADA

Radnicima se osiguravaju da sredstva rada, osobna zaštitna sredstva i mjesta rada budu u svakom trenutku ispravna, održavana, prilagođena za rad  i u ispravnom stanju, te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.
Sigurnosni znakovi pisane upute i obavijest su postavljenje na vidljiva mjesta, te se zamjenjuju prilikom dotrajalosti ili oštećenja.
Provodi se zabrana zlouporabe alkoholnih pića u vrijeme rada.
Za pružanje prve pomoći osposobljen je dovoljan broj zaposlenika, a i nabavljen je AVD uređaj koji je smješten na recepciji i dostupan je u svakom trenutku.

 
Utvrđivanjem i praćenjem ostvarenja pojedinačnih i općih ciljeva u svim relevantnim organizacijskim segmentima kontinuirano unapređujemo metode i postupke u svrhu sprječavanja ozljeda i bolesti te trajnog poboljšavanja upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.